Squid Brand น้ําปลาแท้ตราปลาหมึก YouTube Channel

Posted on 25 October 2020

คุณปลาหมึกภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความอร่อยจากเมืองไทยไปถึงทั่วทุกมุมโลก กว่า 70 ประเทศที่น้ำปลาตราปลาหมึกไปถึง ให้อาหารอร่อยทุกมื้อที่ทาน